" }

Taekwon-Do For The Rights

 

Централен Полицейски Таекуон-До клуб

ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ
ТАЕКУОН-ДО КЛУБ

Последвайте ни във Facebook Последвайте ни в Instagram Последвайте ни в X-Twetter

Taekwon-Do For The Righns

Project № 101133552
Co-funded by the European Union

 

Предстоящи събитияСъстезания, изпити за технически степени и тренировъчни лагери

We found no events matching your search criteria. Would you please try again?

Zoom среща (ZOOM Meeting) - 19.03.2024

, Публикувана в Taekwon-Do For The Rights
Zoom среща (ZOOM Meeting) - 19.03.2024 Zoom среща (ZOOM Meeting) - 19.03.2024

  • Български

  • English

На 19.03.2024 г., се проведе онлайн среща в Zoom по Проект „Taekwon-Do For the Rights”, с номер 101133552, финансиран по Програма Еразъм+. На нея присъстваха, представители на асоциираните партньори от всички 10 държави, участници в проекта.

По време на срещата беше представен планът за кампанията за повишаване на осведомеността и на партньорите беше показан електронният банер, който да използват в своите страни за популяризиране на събитието. Като част от кампанията за осведомяване всички партньори ще поканят представител на правоприлагащите органи (ППО) за насърчаване на демократичния процес в ЕС. Бъдещите участници ще разберат тази роля чрез разказване на истории, срещи с полицаи, пожарникари и т.н. Те ще научат как ППО възприемат спортните ценности и как се обучават, за да бъдат годни за задълженията си. Кампанията ще насърчи младите практикуващи Таекуон-до, техните родители и техните клубове да се свържат с представители на ППО и да се посветят на доброволчески дейности, насочени към една от темите, която най-добре отговаря на техния опит и интерес.

Участниците разгледаха подробно системата за бонус карти за герои на платформата Bevaluer (bevaluer.com) и обсъдиха нейното значение в процеса на подбор на участниците. Те се договориха да се срещнат отново на 24 април 2024г., за да обсъдят допълнително методите и крайните срокове за избор на участниците.

On 19.03.2024, an online meeting was held in Zoom about the Project "Taekwon-Do For the Rights", with number 101133552, financed by the Erasmus+ Program. It was attended by representatives of the associated partners from all 10 countries participating in the project.

During the meeting, the awareness campaign plan was presented and partners were shown the e-banner to use in their countries to promote the event. As part of the awareness campaign, all partners will invite a representative of Law Enforcement Authorities (LEA) to promote the democratic process in the EU. Future participants will understand this role through storytelling, encounters with police officers, firefighters, etc. They will learn how LEAs representatives embrace sporting values ​​and how they train to be fit for duty. The campaign will encourage young Taekwon-Do practitioners, their parents and their clubs to contact LEA representatives and engage in volunteer activities focused on one of the topics that best suits their experience and interest.

Participants took a detailed look at the Bevaluer (bevaluer.com) platform character bonus card system and discussed its importance in the participant selection process. They agreed to meet again on 24 April 2024 to further discuss methods and deadlines for selecting participants.

Co-funded by the European Union
 Държави участващи в проекта: Словения, Гърция, Румъния, Белгия, Унгария, Словакия, Латвия, Сърбия, Полша и България.

Отказ от отговорност: Финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито EACEA могат да носят отговорност за тях.

Disclaimer: Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.