Taekwon-Do For The Rights

 

Централен Полицейски Таекуон-До клуб

ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ
ТАЕКУОН-ДО КЛУБ

Последвайте ни във Facebook Последвайте ни в Instagram Последвайте ни в X-Twetter

Taekwon-Do For The Righns

Project № 101133552
Co-funded by the European Union

 

Предстоящи събитияСъстезания, изпити за технически степени и тренировъчни лагери

We found no events matching your search criteria. Would you please try again?

Taekwon-Do For The Rights

 • Български

 • English

Проектът TAEKWON-DO FOR THE RIGHTS има за цел да насърчи младите хора, които активно практикуват спорт да увеличат гражданското участие в своите общности чрез установяване на взаимодействие с правоприлагащите органи и по този начин да подобрят социалното включване.

Проектът ще събере млади таекуондисти на възраст 12-17 години и възрастни, за да популяризират заедно спортните дейности в техните общности и активно включване в местния живот на порастващите и младите хора.

Проектът цели не само популяризирането на Таекуон-До практиките за здравословен и активен начин на живот, но и прилагането на ценностите на Таекуон-До като инструмент за изграждане на доверие между млади и възрастни, издръжливост и устойчивост. Проектът ще създаде нова концеппция за спортно събитие, което насърчава спортистите за гражданска ангажираност като предварително условие за участие в събитието. То ще се проведе през октомври 2024 година в София и по време на провеждането му ще бъдат предоставени множество възможности за участниците да изградят свързаност и междукултурно разбирателство.

TAEKWON-DO FOR THE RIGHTS е допълващ проект на предишни два проекта на Централен полицейски Таекуон-До клуб – Taekwon-do for the mind – вземи черен колан по ценности и BeValue Reload.

Партньори на Централен полицейски Таекуон-До клуб по проекта са:

 1. TKD AHAC SENTJUR, SLOVENIA
 2. SC ARISTOTELIS, GREECE
 3. ROMANIAN TAEKWON-DO ITF FEDERATION
 4. INTERNATIONAL TOPFLIGHT BRUSSELS ASBL
 5. TKD SPIRIT ASSOCIATION, HUNGARY
 6. TAEKWON-DO GE-BAEK, SLOVAKIA
 7. CIN-GU, LATVIA
 8. TAEKWON-DO CLUB SOKO, BACKA TOPOLA, SERBIA
 9. MIEJSKI KLUB SPORTOWY LEWART AGS LUBARTOW, POLAND

Всеки участващ отбор ще намери един модел за подражание от Националната полиция или други правоприлагащи органи, известен спортист, жена спортист/полицай, изявени млади хора с постижения в Таекуон-До, които ще разкажат за своя режим на тренировки, как този режим е насочен към здравословен начин на живот, как спортът допринася за професионалната ориентация, за ценностите в спорта и др.

The TAEKWON-DO FOR THE RIGHTS project aims to encourage young people who actively practice sports to increase civic participation in their communities by establishing interaction with law enforcement agencies and thereby improving social inclusion.

The project will bring together young Taekwon-Do players aged 12-17 years and adults to promote together sports activities in their communities and active involvement in the local life of adults and young people.

The project aims not only to popularize Taekwon-Do practices for a healthy and active lifestyle, but also to apply the values of Taekwon-Do as a tool for building trust between young and old, endurance and resilience. The project will create a new concept for a sporting event that encourages athletes to engage in civic engagement as a precondition for participating in the event. It will be held in October 2024 in Sofia, and during its conduct, numerous opportunities will be provided for the participants to build connectivity and intercultural understanding.

TAEKWON-DO FOR THE RIGHTS is a complementary project to two previous projects of the Central Police Taekwon-Do Club - Taekwon-do for the mind - get a black belt in values and BeValue Reload.

Partners of the Central Police Taekwon-Do Club on the project are:

 1. TKD AHAC SENTJUR, SLOVENIA
 2. SC ARISTOTELIS, GREECE
 3. ROMANIAN TAEKWON-DO ITF FEDERATION
 4. INTERNATIONAL TOPFLIGHT BRUSSELS ASBL
 5. TKD SPIRIT ASSOCIATION, HUNGARY
 6. TAEKWON-DO GE-BAEK, SLOVAKIA
 7. CIN-GU, LATVIA
 8. TAEKWON-DO CLUB SOKO, BACKA TOPOLA, SERBIA
 9. MIEJSKI KLUB SPORTOWY LEWART AGS LUBARTOW, POLAND

Each participating team will find a role model from the National Police or other law enforcement agencies, a famous athlete, female athlete/police officer, outstanding young people with achievements in Tae Kwon-Do who will talk about their training regime, how this regime targets healthy lifestyle, how sports contribute to professional orientation, values in sports, etc.

 

Набиране на доброволци по проект TAEKWON-DO FOR THE RIGTHS

Уважаеми трениращи, родители и приятели на Таекуон-До,

Търсим доброволци по проект TAEKWON-DO FOR THE RIGTHS, с номер 101133552, финансиран по програма Еразъм+. Ангажимента за предстоящия уикенд е обучение за доброволците по време на откриващата среща по проекта, което ще се проведе на 20.01.2024г. от 14:00 до 16:30 часа и на 21.01.2024г. от 9:30 до 12:00 часа в Парк-хотел „Москва“, гр. София.

Продължава...
Co-funded by the European Union
 Държави участващи в проекта: Словения, Гърция, Румъния, Белгия, Унгария, Словакия, Латвия, Сърбия, Полша и България.

Отказ от отговорност: Финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито EACEA могат да носят отговорност за тях.

Disclaimer: Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.