" }

Партньор по проект TAEKWON-DO FOR EMPOWERMENT

 

Партньор по проект TAEKWON-DO FOR EMPOWERMENT

Project № 101128000
Co-funded by the European Union

Co-funded by the European Union

Основната цел на проекта е социалното включване на етническите малцинства чрез спорт, който е универсален език, разбираем за всички и чрез проекта той ще допринесе за предотвратяване на нетолерантността, социалното изклщчване, половите стереотипи, расизма, ксенофобията и маргинализацията.
Проектът цели също повишаване на уменията за разпознаване на расизмаи нетолерантността чрез социалното измерване на културата и спортната толерантност на семействата на етнически малцинства, както и отношението на децата към расизма.
Ще бъде разработена забавна програма TAEKWON-DO FOR EMPOWERMENT за привличане на млади хора към спортни дейностичрез използването на ценностите на спорта и по този начин да се мотивират да участват активно в обществотокато подобряват техните социални и комуникационни умения за изграждане на безопасно и сигурно бъдеще.
Целевата група на проекта са младежи от етнически малцинствен произход на възраст 7-11 години, лишени от родителски грижи, живеещи в мигрантски центрове, с нисък социален статус и др.
Инстутуции и организации, подкрепящи ЦПТК при реализирането на дейностите по проекта, са Национално средно училище „София“, 97 СУ „Братя Миладинови“ и Българска спортна федерация за деца и младежи в риск.
Проектът ще завърши със спортно събитие за демонстрации на повече от 100 деца от етнически произход за техния спортен напредък, включващо смесени етноси, за да се изкорени расизмът сред тази възрастова група.

Предстоящи събитияСъстезания, изпити за технически степени и тренировъчни лагери

We found no events matching your search criteria. Would you please try again?

Трета среща по проект Taekwon-Do for Empowerment - 03.04.2024

, Публикувана в Партньор по проект TAEKWON-DO FOR EMPOWERMENT
Трета среща по проект Taekwon-Do for Empowerment - 03.04.2024 Трета среща по проект Taekwon-Do for Empowerment - 03.04.2024

  • Български

  • English

От 1 до 3 април в „Хотел Самоков“, к.к. Боровец, се проведе 3-та транснационална среща по проект „Taekwon-Do for Empowerment“, с номер 101128000, финансиран по програма Еразъм +. Участниците от България, Гърция и Словения се срещнаха и обсъдиха проекта, както и направиха преглед на напредъка до момента. Те оцениха Доклада за социални нагласи и брошурата за расизъм и споделиха начини за представяне на брошурата сред целевата група.

Програмата „Taekwon-Do for Empowerment“ беше представена на делегатите и по време на демонстрацията те успяха да разгледат подробно компонентите на програмата и имаха възможност да тренират и да споделят мнението си, след като сами са опитали упражненията.

Участниците оцениха различни начини за споделяне на програмата сред своите ученици и споделиха своите предизвикателства, както и успехите си досега.

По време на срещата партньорите обсъдиха мултиспортното събитие и различните дейности, които трябва да участват в него.

Бордът по контрол на качеството имаше възможност да се срещне и да оцени програмата, което ще повлияе положително на процеса на изпълнение.

Партньорите бяха доволни от постигнатите до момента дейности. Всички те коментираха приятелския, но организиран начин, по който работят и всички очакваме с нетърпение последното събитие в Гърция - Мултиспорт шампионата

During 1st and 3rd of April in ‘Hotel Samokov’, Borovec, was held the 3rd transnational meeting of the Project ‘Taekwon-Do for Empowerment’ 101128000 co-funded by the Erasmus + programme. The participants from Bulgaria, Greece and Slovenia met and discussed the project as well as reviewed the progress so far. They have evaluated the measurement report and the racism booklet and shared ways to introduce the booklet amongst the target group.

The programme ‘Taekwon-Do for Empowerment’ was introduced to the delegates and during the demonstration they were able to scrutinise the component of the programme and had the opportunity to train and share their opinion having tried the exercises themselves.

The participants assessed different ways of sharing the programme amongst their students and shared their challenges as well as their success so far.

During the meeting the partners considered the multisport event and the different activities that need to take part throughout it.

There was an opportunity for the Quality board to meet and access the programme which will strengthen the process of the implementation.

The partners were happy with the activities achieved so far. They have all commented on the friendly but organised way they have been working and now we are all looking towards the last event in Greece- The Multisport Championship.

Co-funded by the European Union
България, Гърция и Словения

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.