" }

Партньор по проект TAEKWON-DO FOR EMPOWERMENT

 

Партньор по проект TAEKWON-DO FOR EMPOWERMENT

Project № 101128000
Co-funded by the European Union

Co-funded by the European Union

Основната цел на проекта е социалното включване на етническите малцинства чрез спорт, който е универсален език, разбираем за всички и чрез проекта той ще допринесе за предотвратяване на нетолерантността, социалното изклщчване, половите стереотипи, расизма, ксенофобията и маргинализацията.
Проектът цели също повишаване на уменията за разпознаване на расизмаи нетолерантността чрез социалното измерване на културата и спортната толерантност на семействата на етнически малцинства, както и отношението на децата към расизма.
Ще бъде разработена забавна програма TAEKWON-DO FOR EMPOWERMENT за привличане на млади хора към спортни дейностичрез използването на ценностите на спорта и по този начин да се мотивират да участват активно в обществотокато подобряват техните социални и комуникационни умения за изграждане на безопасно и сигурно бъдеще.
Целевата група на проекта са младежи от етнически малцинствен произход на възраст 7-11 години, лишени от родителски грижи, живеещи в мигрантски центрове, с нисък социален статус и др.
Инстутуции и организации, подкрепящи ЦПТК при реализирането на дейностите по проекта, са Национално средно училище „София“, 97 СУ „Братя Миладинови“ и Българска спортна федерация за деца и младежи в риск.
Проектът ще завърши със спортно събитие за демонстрации на повече от 100 деца от етнически произход за техния спортен напредък, включващо смесени етноси, за да се изкорени расизмът сред тази възрастова група.

Предстоящи събитияСъстезания, изпити за технически степени и тренировъчни лагери

We found no events matching your search criteria. Would you please try again?

Втора среща по проект Taekwon-Do for Empowerment

, Публикувана в Партньор по проект TAEKWON-DO FOR EMPOWERMENT
Втора транснационална среща по проект Taekwon-Do for Empowerment Втора транснационална среща по проект Taekwon-Do for Empowerment

  • Български

  • English

Между 9 и 11 февруари се проведе втората транснационална среща по проект „Taekwon-Do for Empowerment”, с номер 101128000, финансиран от програма Еразъм+.

По време на срещата участниците обсъдиха проекта и предизвикателствата, които са имали от началото на проекта. Те обсъдиха констатациите от Доклада за изследването на спортните нагласи и отбелязаха успешното сътрудничество, осъществено по време на етапа на проучване на доклада.

Партньорите обединиха усилията си, за да създадат брошура за расизма, въз основа на констатациите от проучването. Те обмислиха различни идеи относно брошурата за расизма, нейното съдържание и своевременното й публикуване. Съвместната работа по превода на документа и на трите езика се оказа ползотворна и спести време и ресурси.

След като Съветът по качеството проведе срещата си и оцени проекта, участниците обсъдиха бъдещата си онлайн среща и нейния дневен ред.

Взаимното уважение и сътрудничество са очевидни и партньорите отбелязаха колко лесно се работи с хора, които са знаещи и трудолюбиви.

Between 9-11 of February was held the 2nd transnational meeting for the project ‘Taekwon-Do for Empowerment’ number 101128000, co-funded by the Erasmus + programme.

During the meeting the participants discussed the project and the challenges that they have had since the beginning of the project. They have discussed the findings from the Measurement study report and noted the successful collaboration that took place during the survey stage of the report.

The partners joined their effort to create a Racism booklet based on the findings from the Measurement study report. They have considered different ideas about the Racism booklet, it’s contents and publishing it in due course. Working together on the translation of the document in all three languages proved fruitful and saved time and resources.

After the Quality Board had their meeting and assessed the project, the participants discussed their future online meeting and its agenda.

The mutual respect and cooperation is evident and the partners noted how easy it is to work with people that are knowledgeable and hard working.

Co-funded by the European Union
България, Гърция и Словения

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.