" }

Партньор по проект TAEKWON-DO FOR EMPOWERMENT

 

Партньор по проект TAEKWON-DO FOR EMPOWERMENT

Project № 101128000
Co-funded by the European Union

Co-funded by the European Union

Основната цел на проекта е социалното включване на етническите малцинства чрез спорт, който е универсален език, разбираем за всички и чрез проекта той ще допринесе за предотвратяване на нетолерантността, социалното изклщчване, половите стереотипи, расизма, ксенофобията и маргинализацията.
Проектът цели също повишаване на уменията за разпознаване на расизмаи нетолерантността чрез социалното измерване на културата и спортната толерантност на семействата на етнически малцинства, както и отношението на децата към расизма.
Ще бъде разработена забавна програма TAEKWON-DO FOR EMPOWERMENT за привличане на млади хора към спортни дейностичрез използването на ценностите на спорта и по този начин да се мотивират да участват активно в обществотокато подобряват техните социални и комуникационни умения за изграждане на безопасно и сигурно бъдеще.
Целевата група на проекта са младежи от етнически малцинствен произход на възраст 7-11 години, лишени от родителски грижи, живеещи в мигрантски центрове, с нисък социален статус и др.
Инстутуции и организации, подкрепящи ЦПТК при реализирането на дейностите по проекта, са Национално средно училище „София“, 97 СУ „Братя Миладинови“ и Българска спортна федерация за деца и младежи в риск.
Проектът ще завърши със спортно събитие за демонстрации на повече от 100 деца от етнически произход за техния спортен напредък, включващо смесени етноси, за да се изкорени расизмът сред тази възрастова група.

Предстоящи събитияСъстезания, изпити за технически степени и тренировъчни лагери

We found no events matching your search criteria. Would you please try again?

ZOOM Meeting - 19.03.2024

, Публикувана в Партньор по проект TAEKWON-DO FOR EMPOWERMENT
ZOOM Meeting - 19.03.2024 ZOOM Meeting - 19.03.2024

  • Български

  • English

На 19.03.2024 г. се проведе Zoom среща за Проект „Taekwon-Do For Empowerment“, с номер 101128000, финансиран по Програма Еразъм+ между партньорите от Гърция, България и Словения.

Партньорите обсъдиха програмата „Taekwon-Do for Empowerment“, която е почти готова за използване в училищата. Те обсъдиха възможни дати за последното мултиспорт събитие – Шампионатът за овластяване.

По време на срещата партньорите обсъдиха дневния ред за предстоящата 3-та среща в България, финализираха датите, настаняването и подробностите по пътуването. Те  направиха планове програмата „Таекуон-до за овластяване“ да бъде демонстрирана по време на 3-та среща, за да може да бъде оценена и обсъдена допълнително.

On 19.03.2024, a Zoom meeting was held for the Project "Taekwon-Do For Empowerment", with number 101128000, financed by the Erasmus+ Program between the partners from Greece, Bulgaria and Slovenia.

The partners discussed the "Taekwon-Do for Empowerment" program, which is almost ready for  its use in schools. They discussed possible dates for the last multi-sport event, the Empowerment Championship.

During the meeting, the partners discussed the agenda for the upcoming 3rd meeting in Bulgaria, finalized the dates, accommodation and travel details. They made plans for the Taekwon-Do for Empowerment program to be demonstrated during the 3rd meeting so that it could be further evaluated and discussed.

Co-funded by the European Union
България, Гърция и Словения

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.