" }

Taekwon-Do For The Rights

 

Централен Полицейски Таекуон-До клуб

ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ
ТАЕКУОН-ДО КЛУБ

Последвайте ни във Facebook Последвайте ни в Instagram Последвайте ни в X-Twetter

Taekwon-Do For The Righns

Project № 101133552
Co-funded by the European Union

 

Предстоящи събитияСъстезания, изпити за технически степени и тренировъчни лагери

We found no events matching your search criteria. Would you please try again?

Zoom среща (ZOOM Meeting) - 21.05.2024

, Публикувана в Taekwon-Do For The Rights
Zoom среща (ZOOM Meeting) - 21.05.2024 Zoom среща (ZOOM Meeting) - 21.05.2024

  • Български

  • English

На 21 май 2024 г. се проведе zoom среща за проект „Taekwon-Do for the Rights“, номер 101133552, който е съфинансиран от Еразъм +.

На срещата присъстваха всички 10 асоциирани партньори от 10-те европейски страни, които участват в проекта: Словения, Гърция, Румъния, Белгия, Унгария, Словакия, Латвия, Сърбия, Полша и България.

По време на срещата бяха обсъдени кампанията за повишаване на осведомеността и кампанията в социалните медии.

Използвайки своите социални медии, партньорите започнаха да публикуват електронния банер на проекта – „Join us - My rights in my community“, който осигурява видимост и информира широката публика за проекта.

Основната цел на проект RIGHTS е да насърчи младите хора, които активно спортуват, да повишат своята ангажираност в местните общности. Едно от основните средства за постигане на това е създаването на връзка с правоприлагащите органи (LEA). Затова клубовете продължават да канят представители на LEA в своитe спортни зали, които говорят на децата за своята професия и предизвикателствата, които срещат.

Отново партньорите обсъдиха критериите за подбор на състезателите, тъй като са в процес на подбиране на кандидатите и сформиране на отбори за участие в спортното събитие през месец октомври.

On 21st of May 2024, there was a zoom meeting for the project ‘Taekwon-do for the Rights’, number 101133552, which is co-funded by the Erasmus +.

The meeting was attended by all 10 associated partners from the 10 European countries, which are taking part in the project: Slovenia, Greece, Romania, Belgium, Hungary, Slovakia, Latvia, Serbia, Poland and Bulgaria.

During the meeting, the campaign about raising awareness and the social media campaign were discussed.

Using their social media, the partners are starting to publish the e -banner of the Project – Join us - My rights in my community, which is providing visibility and is informing the public about the project.

The main aim of the project RIGHTS is to encourage young people who actively practice sport to increase their engagement in the local communities. One of the main vehicles to achieve this is to create a bond with the law enforcement authorities (LEA). Therefore, the clubs are continuing to invite LEA representatives to their sports hall, who are speaking to the children about their profession and the challenges they meet.

Again, the partners discussed the criteria for the selection of the competitors, as they are in the process of selecting the candidates and forming teams to participate in the sports event in the month of October.

Another part of the agenda was the short survey, they were asked to complete, which will aid the completion of the six months internal report.

The coordinators of the Central Police Taekwon-Do Club reiterated the importance of working together and following deadlines as the project is a huge challenge and for its successful completion the support of all the participants is greatly needed.

Co-funded by the European Union
 Държави участващи в проекта: Словения, Гърция, Румъния, Белгия, Унгария, Словакия, Латвия, Сърбия, Полша и България.

Отказ от отговорност: Финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито EACEA могат да носят отговорност за тях.

Disclaimer: Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.