" }

Taekwon-Do For The Rights

 

Централен Полицейски Таекуон-До клуб

ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ
ТАЕКУОН-ДО КЛУБ

Последвайте ни във Facebook Последвайте ни в Instagram Последвайте ни в X-Twetter

Taekwon-Do For The Righns

Project № 101133552
Co-funded by the European Union

 

Предстоящи събитияСъстезания, изпити за технически степени и тренировъчни лагери

We found no events matching your search criteria. Would you please try again?

Начална среща по Проект TAEKWON-DO FOR THE RIGHTS

, Публикувана в Taekwon-Do For The Rights
Начална среща по Проект TAEKWON-DO FOR THE RIGHTS Начална среща по Проект TAEKWON-DO FOR THE RIGHTS

  • Български

  • English

От 19 до 21.01.2024г. в Парк хотел „Москва“, гр. София, България се проведе начална среща по Проект TAEKWON-DO FOR THE RIGHTS. На нея присъстваха по трима представители от всяка партньорска организация – 1 координатор, 1 доброволец и 1 представител на правоприлагащ орган на съответната държава.

Официални гости на срещата бяха:

  • Анатоли Илиев - Зам.-председателят на "София – световна столица на спорта"
  • Чавдар Атанасов – Председател на Спортна асоциация - МВР
  • Кристиана Казанджиева – Управител на Агенда ООД, консултантската фирма на проекта

Г-н Анатоли Илиев изказа благодарност към ръководителя на проекта Венцислав Игнатов и отбеляза, че с организирането на подобни мащабни спортни събития София е заслужила титлата „Световна столица на спорта“ за 2024 година.

Г-н Чавдар Атанасов поздрави участниците в проекта и ръководството на Централен полицейски Таекуон-До клуб, който е член на СА-МВР, че продължават да работят по програмата на асоциацията „Млади приятели на полицията“, чиято задача е да формира активна гражданска позиция и позитивно обществено мнение към дейността на полицията, особено сред децата и подрастващите и да изгражда добра двигателна култура и поддържане на добра физическа форма сред младите хора чрез системни занимания с физически занимания и спорт.

На срещата беше представен Планът за разпространение и комуникация, както и електронната платформа BeValueR, където ще бъде достъпна цялата информация, свързана с проекта, фото и видео записи и чрез която доброволци и състезатели ще могат да се записват за участие в проекта.

19 възрастни доброволци участваха в международно обучение по лидерство. Целта на обучението беше да оборудва доброволците със съответните умения за създаване на силни и сплотени екипи от хора в техните страни, решени да направят промяна в живота си и готови да действат като ролеви модели за бъдещите поколения.

По време на срещата бяха обсъдени правилата и всички съпътстващи дейности на спортното събитие, което ще се проведе през октомври 2024г. за състезатели от десетте партньорски организации, беше представена и системата за оценяване с бонус карти.

Срещата включваше посещение на спортна зала „Асикс Арена“. Партньорите се запознаха с мащабите й и възможността за домакинство на състезанието.

Участниците в проекта имаха възможността да се насладят на туристическа обиколка и разглеждане на забележителности на столицата.

Екипът на проекта TAEKWON-DO FOR THE RIGHTS изказва своите най-искрени благодарности на партньорските организации за професионалното отношение и ползотворната работа, извършена в дух на приятелство и професионализъм.

Разгледайте още снимки от събитието качени във Фейсбук страницата ни:
https://www.facebook.com/media/set?vanity=taekwondofortherights&set=a.122114913680180227

From 19 to 21.01.2024 in the Park Hotel "Moscow", Sofia, Bulgaria was held a Kick-off Meeting of the Project ‘Taekwon-Do  for Rights with a number: 101133552’. It was attended by three representatives from each partner organization - 1 coordinator, 1 volunteer and 1 representative of the law enforcement body of the state.

Official guests at the meeting were:

  • Anatoli Iliev - the Deputy Chairman of "Sofia - World Capital of Sports"
  • Chavdar Atanasov - Chairman of Sports Association - Ministry of Interior
  • Christiana Kazandzhieva – Manager of Agenda OOD, the consulting firm of the project

Mr. Anatoli Iliev expressed his gratitude to the head of the project, Vencislav Ignatov, and noted that by organizing such large-scale sports events, Sofia has earned the title of "World Capital of Sports" for 2024.

Mr. Chavdar Atanasov congratulated the participants in the project and the leadership of the Central Police Taekwon-Do Club, which is a member of the SA-MIA, for continuing to work on the program of the "Young Friends of the Police" association, whose task is to form an active civil position and positive public opinion towards police activities, especially among children and adolescents and to build a good motor culture and maintenance of good physical shape among young people through systematic physical activities and sports.

At the meeting, the Distribution and Communication Plan was presented, as well as the electronic platform BeValueR, where all information related to the project, photos and video recordings will be available and through which volunteers and competitors will be able to register to participate in the project.

19 adult volunteers participated in international leadership training. The aim of the training was to equip the volunteers with the relevant skills to create strong and cohesive teams of people in their countries, determined to make a difference in their lives and ready to act as role models for future generations.

During the meeting, the rules and all accompanying activities of the sports event, which will be held in October 2024, were discussed. For competitors from the ten partner organizations, the scoring system with bonus cards was also introduced.

The meeting included a visit to the Asics Arena sports hall. The partners got acquainted with its scale and the possibility of hosting the competition.

Project participants had the opportunity to enjoy a sightseeing tour of the capital.

The team of the TAEKWON-DO FOR THE RIGHTS project expresses its most sincere thanks to the partner organizations for the professional attitude and fruitful work done in a spirit of friendship and professionalism.

Co-funded by the European Union
 Държави участващи в проекта: Словения, Гърция, Румъния, Белгия, Унгария, Словакия, Латвия, Сърбия, Полша и България.

Отказ от отговорност: Финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито EACEA могат да носят отговорност за тях.

Disclaimer: Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.