" }

Be Value Reload

 

Централен Полицейски Таекуон-До клуб

ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ
ТАЕКУОН-ДО КЛУБ

Be Value Reload

 

Project № 622351-ЕРР-1-2020-1-BG-SPO-SCP
funded by the European program Erasmus +

ZOOM среща за текущ напредък

, Публикувана в Be Value Reload
ZOOM среща за текущ напредък ZOOM среща за текущ напредък

  • Български

  • English

ZOOM среща за текущ напредък

На 1 август 2022 г. чрез приложението Zoom се проведе среща с всички партньори по проект BeValue Reload. От страна на ИТ специалистите бяха дадени повече подробности относно напредъка и корекциите на онлайн платформата. Друга тема на срещата беше уточняване на логистичните детайли за предстоящото мултипликационно спортно събитие, което ще се проведе в град Обзор, България на 17-19 август 2022 г.

Следващата среща бе насрочена за 9 август 2022 г.

Zoom meeting for ongoing progress

On August 1, 2022 via Zoom application was held a meeting with all partners of project BeValue Reload. On behalf of the IT experts were given more details regarding the progress and adjustments of the online platform. Other topic of the meeting was clearing the logistics details for the upcoming multiplier sport event to be held in the City of Obzor, Bulgaria on 17-19 August, 2022.

Next meeting was set for August 9, 2022.

Оценете
(1 глас)
 Държави участващи в проекта: България, Гърция, Северна Македония, Румъния и Словения
funded by the European program Erasmus +

Отказ от отговорност: Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не означава одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.

Disclaimer: The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.